We act according to GDPR

INFORMATION CLAUSE AVAILABLE UNDER THE LINK ATTACHED IN THE E-MAIL

 

Skladno z čl. 13. odstavkom 1. in 2. uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (Ur. l. EU L 119 z dne 04.05.2016, stran 1), v nadaljevanju „GDPR”, obveščamo, da:

  1. Upravljalec Vaših osebnih podatkov je družba Clico SEE d.o.o. Dolenjska cesta 324a, SI-1291 Škofljica, Slovenija.
  2. Inšpektor pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov je v družbi Clico SEE d.o.o na voljo na sledečem e-mail naslovu: address…..
  3. Vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi čl. 6., odstavka 1. črke B GDPR za namene postopka za oddajo javnega naročila, pred začetkom opravljanja storitev.
  4. Vaši osebni podatki bodo hranjeni do časa umaknitve soglasja za obdelavo teh podatkov, najmanj v obdobju opravljanja storitev oziroma dobavljanja blaga ter v obdobju, ki je potrebno za zagotivitev pravnega varstva, posebno zaradi uveljavljanja zahtevkov ali v obdobju, ki je potrebno za to, da Inšpektor pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov izpolni obveznosti izhajajoče iz zakonodajnih predpisov, odvisno od tega, katero odbodje je daljše.
  5. Vaši osebni podatki ne bodo avtomatsko obdelavani in ne bodo podlaga za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
  6. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen enot, s katerimi Inšpektor pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov sodeluje zaradi obdelave podatkov ter enot in organov, katerim je Inšpektor pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov zadolženi oziroma pooblaščeni posredovati osebne podatke skladno s splošno veljavnimi zakonodajnimi predpisi.
  7. Imate pravico dp dostopa, popravka, prenosljivosti, izbrisa, omejitve obdelave osebnih podatkov ter do ugovora obdelavi Vaših osebnih podatkov v vsakem trenutku (ne da bi to vpljivalo na zakonitost obdelave podatkov). Za ta namen je treba poslati ustrezno izjavo na sledeči e-mail naslov: …..
  8. Imate pravico do vložitve pritožbe pri organu, ki nadzira obdelavo osebnih podatkov, npr. pri Uradu za varstvo osebnih podatkov v Varšavi [Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie], ul. Stawki 2, če spoznate, da obdelava Vaših osebnih podatkov poteka s kršitvijo ustreznih zakonodajnih predpisov.